Våra fastigheter

Uthyrbara areor och åldersstruktur

Masmästaren ägde vid årets utgång 78 fastigheter, vilka utgör 64 förvaltningsenheter. Dessa har en uthyrbar area om 246 842 kvadratmeter. Den uthyrbara arean bostad i fastigheterna uppgår till 121 759 kvadratmeter vilket svarar för nära 50 procent av fastigheternas totala uthyrbara area. Målsättningen är att andelen bostäder/kommersiella lokaler i en framtid, bör vara 60/40. Förvärv av nya fastigheter bör i första hand ske på de orter vi verkar i utanför Falun och Borlänge.

Cirka 76 procent av fastighetsbeståndet, baserat på uthyrbar area, finns i Falun och Borlänge. I Falun och Borlänge finns cirka 83 procent av alla koncernens bostäder, baserat på uthyrbar area.

Den genomsnittliga storleken per fastighet är cirka 4 000 kvadratmeter. Den enskilt största bostadsfastigheten är Norslundsskogen i Falun med en uthyrbar area av 28 413 kvadratmeter och den enskilt största kommersiella fastigheten är Dragarbrunn 11:1 i Uppsala med en uthyrbar area om 15 288 kvadratmeter.

Åldersstrukturen i Masmästarens fastighetsbestånd korrigerad för om- och tillbyggnadsår är tämligen normalfördelad. Det stora flertalet av Masmästarens fastigheter är moderna och har nybyggts eller byggts om under de senaste 20 åren. Fastigheternas tekniska kvalitet bedöms ligga över riksgenomsnittet. Den vanligaste bostadslägenheten i Masmästarens fastigheter är två rum och kök, vilka står för cirka 37 procent av alla lägenheter som ägdes av Masmästaren vid årsskiftet. Av alla kommersiella lokaler utgör mindre lokaler (< 300 kvadratmeter) cirka 79 procent av dessa.

Hyreslägenheter fördelade efter storlek

Fastighetsbeståndets värden

Masmästaren ägde vid årets utgång fastigheter till ett marknadsvärde om 3 869 Mkr och ett bokfört värde om 2 457 Mkr. Bo­stadsfastigheterna svarar för cirka 42 procent av fastigheternas totala marknadsvärde. Det genomsnittliga marknadsvärdet per fastighet var 60 Mkr. Den enskilt mest värdefulla fastigheten är Dragarbrunn 11:1 i Uppsala med ett marknadsvärde om 346 Mkr. Värdeförändringen i alla fastigheter under året uppgick till en ökning om 291 Mkr med hänsyn tagen till genomförda investeringar och värdeminskningsavdrag.

Kommersiella lokaler fördelade efter storlek

Marknadsvärdering av fastigheter i Masmästaren

Masmästaren redovisar det lägsta av fastigheternas historiska anskaffningsvärden och långsiktigt marknadsvärde som bokfört värde. Årligen värderar Masmästaren samtliga sina fastigheter via extern värderingsman. Sedan årsskiftet 2001-12-31 genomför CB Richard Ellis värderingen. Värderingen förutsätter att fastighetsbeståndet innehas långsiktigt och beräknade värden jämförs och korreleras med köpeskillingar på under 2017 gjorda fastighetsförsäljningar på respektive delmarknad. Värderingen avser tidpunkten 31 december 2017, och prognosperioden omfattar tio år. Fastighetsvärdet beräknas som nuvärde av de närmaste tio årens kassaflöde med tillägg för nuvärdet av restvärdet vid periodens slut.

Koncernens innehav av skogsfastig­heter externvärderas vartannat år, nästa gång 2018-12-31. I årets sammanställning antas värdet till förra årets externvärdering.

Värderingen summerar fastighetsvärdet till 3 869 Mkr (3 483). Värderingen visar att det per balansdagen finns ett övervärde mot bokfört värde om 1 412 tkr (1 121). Det avskattade övervärdet, utifrån dagens bolagsskattesats 22 procent, är på motsvarande sätt 1 101 Mkr (874). 

Hyresintäkter

Masmästarens hyresintäkter under 2017 uppgick till 289 Mkr varav cirka 68 procent avser beståndet i Falun och Borlänge. Under 2017 nytecknades 55 stycken hyreskontrakt på 6 932 kvadratmeter för kommersiella lokaler. Bostadshyrorna står för cirka 47 procent av hyres­intäkterna. Hyresintäkterna från våra tio, värdemässigt största fastigheter, utgjorde 137 Mkr, eller 47 procent av hyresintäkterna. Vakanser påverkas dels av omflyttning i bostadsbeståndet, dels av stora renoveringsarbeten då hyresgäster evakueras under byggtiden. Under 2017 uppgick omflyttningshastigheten i bostadsbeståndet till 20 procent. Vakansgraden i fastigheter under ombyggnad var drygt 4 000 kvadratmeter. Oräknat evakueringsvakanser var vakansen cirka 8 800 kvadratmeter, eller cirka 3,6 procent.

Kontraktstider i kommersiella lokaler

Hyreskontraktens löptid

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun