Resultat- och balansräkning

2017 var ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår för Masmästaren. Fastighetsbeståndet har utvecklats positivt i stort sett till alla delar. Uthyrningsarbetet ger mycket goda resultat, både i andelen uthyrd area, driftsresultat samt i andelen mycket nöjda hyresgäster. Totalrenovering av flera av Masmästarens bostadsfastigheter har varit lyckosamma och vi går nu in i en lugnare underhållsfas. Ett större utvecklingsprojekt har påbörjats i Uppsala under året. Inga avyttringar och inga förvärv har gjorts under året.

Finansiellt har Masmästaren åtnjutit effekten av de nedpressade marknadsräntorna. Masmästarens försiktighetsstrategi med att binda räntorna har skett till priset av högre räntekostnader. Strategin ger oss trygghet i en orolig marknad. För att förbereda oss inför en ny bolagsbeskattningslag som ej medger avdrag för skuldräntor har vi löst bort några kostsamma swappar mot en engångskostnad om 25 Mkr som belastar årets resultat. Åtgärden med förtidsinlösen följdes upp med att räntesäkra vår låneportfölj till år 2027.

Årets resultat justerat för räntelösenkostnaden överstiger föregående års rekordresultat. Årets driftsöverskott justerat för engångskostnader är det bästa resultatet i Masmästarens sextonåriga historia. Det ger goda förutsättningar att kunna bibehålla och förbättra förvaltningsresultatet under kommande år.

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun