Etiska regler

Ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda. I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra relationer till omvärlden. Vi arbetar för att skapa goda och hållbara relationer till våra medarbetare, aktieägare, hyresgäster, leverantörer, myndigheter och branschorgan. Målet är att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som gör att vi framstår som en pålitlig och ansvarskännande samarbetspartner.

Nedan tecknade uppförandekod gäller för alla som är anställda i Masmästaren.

Ärlighet och integritet

Som anställd i Masmästaren agerar vi med ärlighet och integritet. Vi gör det som är rätt utan att kompromissa även om omständigheterna innebär att det är svårt.

Respekt för människor

Vi behandlar andra människor med den respekt vi själva förväntar oss. Vi visar alla människor vi kommer i kontakt med denna respekt, både inom och utanför Masmästaren. Mobbning och diskriminering mellan Masmästarens medarbetare och av Masmästarens hyresgäster, leverantörer eller konsulter är oacceptabelt. Vi uppmanas att säga ifrån om någon uppför sig så att vi känner oss illa berörda och att rapportera om vi ser sådant inträffa.

Vård av tillgångar

Vi har ett ansvar att vårda de tillgångar som ägarna gett oss i uppdrag att sköta. Missbruk för personlig vinning eller vårdslöst handhavande är inte acceptabelt. Vår personliga framtoning karak­täriseras av enkelhet. Vi avstår från lyx.

Samhälle

Masmästarens goda namn ska alltid skyddas. Som ansvarstagande företag är det vår plikt att följa lagen. Om vi någonsin tvivlar på vad som är rätt i en given situation är det ett gott riktmärke att fråga sig om vi vill läsa om detta i tidningen.

Affärer

Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi gör det med ärlighet och integritet. All marknadsföring ska vara riktig och sanningsenlig. Medveten osanning eller utlämnande av oriktiga fakta är inte acceptabelt. Vi skapar våra affärer med laglydiga och etiska metoder. Gåvor och representation, erhållen och bjuden, ska rymmas inom lagens gränser.

Kollegor/medarbetare

Vi förstår att inget företag är starkare än sin svagaste länk. Vi lär av varandra och kombinerar alla våra kompetenser efter mottot – en för alla, alla för en. Konflikter uppstår alltid i en organisation och vi månar om att utan dröjsmål, med dialogens hjälp bilägga anledningen till konflikt.

Ledningsstil

Chefer är förebilder och chefens egna etiska standard bestämmer den etiska nivån i organisationen som de är satta att leda och utveckla. Det är därför speciellt viktigt att han eller hon agerar och uttalar sig som goda föredömen.

” Åtgärder och beteenden som skadar förtroendet för och tilliten till, Masmästaren accepteras ej. Respektive chef är ansvarig för att utbilda och övervaka efter­levnad av denna uppförande­kod .”

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun