Uppsala

Allmänt

Uppsala mår bra. Många vill vara där för att bygga bostäder och kontor, där hyrorna på kontorslokaler utvecklats starkt. Möjligen kan ett hack i kurvan skönjas i slutet av 2017, då flera bostadsutvecklare stötte på problem. Finansiering av framförallt nyproducerade bostadsrättslägenheter bromsade in, för att under starten av 2018 delvis helt stanna av. Möjligen har målgruppen för dessa dyra boenden överskattats till mängden, då försäljningen går trögt. Underliggande efterfrågan har dock inte förändrats, utan är fortsatt hög. Omställningen i byggandet är just nu nödvändig.

Befolkning

Uppsala har växt med närmare nio procent den senaste femårsperioden, en siffra som begränsas främst av bostadsbristen. Vi årsskiftet uppgick folkmängden till 220 000 invånare. Uppsala har en ung befolkning i jämförelse med riket i övrigt. Det är den arbetsföra delen av befolknin­gen, människor mellan 20 och 64 år, som relativt sett inom kommunen är överrep­resenterad. Kommunen räknar med att befolkningen år 2050 kommer att uppgå till 300 000 och tar höjd för detta på flera sätt. Stämmer prognoserna kommer Uppsala att gå om Malmö som landets tredje största stad.

Hyresmarknader

Trycket på bostäder är fortsatt stort och nybyggandet har lockat över 50 aktörer inom bostadsproduktion till orten. Kommunen har en stor planreserv för bostäder, där området kring Ulleråker kan nämnas. Där planeras för totalt 7 000 nya bostäder.

Kommande års nyproduktion prognoseras minska de underskott som finns och ytterligare stärka Uppsala som tillväxtort. Hyran i en nyproducerad bostadslägenhet är idag cirka 2 000 kronor per kvadratmeter i Uppsala. Nivåer på ända upp till 2 400 kronor per kvadratmeter har dock noterats.

Historiskt sett står sig hyres- och vakans­nivåer på Uppsalas kontorsmarknad relativt stabila oavsett konjunkturläge. De senaste åren har dock hyresutveck­lingen överraskat positivt. I det mest uppmärksammade projektet, Juvelen, som Skanska driver vill man ha rekordhöga 3 400 kronor per kvadratmeter. Att jämföras med de 1 600–1 700 kronor per kvadratmeter som gällde för några få år sedan.

Efterfrågan på moderna industri- och logistikfastigheter är fortsatt stor i Uppsala, särskilt i relation till exploaterbar mark i de attraktivare områdena. Kommunens vilja är att flytta större andel av dessa verksamheter längre ut från stadskärnan till förmån för framförallt bostäder.

Fastighetsmarknaden

Uppsala är på allas läppar, även investerarnas. Det medför att transaktionsmarknaden är livlig, med flera stora transaktioner genomförda 2016–2017. Fastigheten Dragarbrunn 10:3 såldes av Lundbergs till Skandia Fastigheter. Köpeskillingen om 436 Mkr motsvarar ett pris om cirka 30 000 kronor per kvadratmeter. Ståhl Fastigheter sålde fastigheten Dragarbrunn 20:1 till Heimstaden. En affär på 750 Mkr.

Efterfrågan på marknaden är dock större än utbudet, då de aktörer som finns i staden oftast ej är intresserade av att sälja.

Bostadsbyggrätter har varit attraktiva i Uppsala, med höga priser som följd. Detta ser vi snabbt avta, i takt med svårigheterna att hitta lönsamhet i de dyra projekt som planerats de senaste åren.

Aktiviteten på de olika marknaderna i Uppsala är alltså fortsatt hög, något som självklart gynnar Masmästaren och det fastighetsinnehav bolaget har på orten. Masmästaren nyproducerar också 33 bostadslägenheter i centrala Uppsala, samtidigt som kontor helrenoveras till fullt moderna kontor, något som bör vara en bra affär.

Hyresnivåer i Uppsala

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun