Borlänge

Allmänt

Borlänge har sedan lång tid tillbaka etablerats som Dalarnas handelscentrum. Då IKEA 2014 etablerade sig på handelsområdet Norra Backa, förstärktes detta. Sammantaget har det inneburit en god utveckling för Borlänge även befolkningsmässigt och som idag har en befolkning väl över 50 000. Flera stora arbetsgivare inom industrin har dock haft det tungt, så arbets­lösheten ligger över rikets genomsnitt, men efterfrågan av bostäder är fortsatt mycket god, med en större bostadsbrist än i exempelvis närliggande Falun.

2017 inleddes med att Stora Enso stängde en pappersmaskin i Kvarnsvedens pappersbruk, då 140 personer blev övertaliga. Näringslivet i stort är dock livaktigt med högt efterfrågetryck på lokaler och låg omflyttning.

Externhandeln ligger endast en kort promenad från centrala Borlänge, något som gjort att dubbeletableringar uteblivit. Följden blir fortsatta vakanser i centrala Borlänge och med detta låga hyresnivåer. Bostadsbyggandet har länge varit lågt, men kommande år bjuder på flera stora projekt med totalt 450 nya bostäder per år.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen är sedan flera år tillbaka positiv. Vid utgången av 2017 bodde cirka 52 000 personer i Borlänge kommun.

Hyresmarknader

Bostadsefterfrågan är som sagt mycket god, vilket ger låga vakanser i bostadsbestånden, men också en märkbart lägre omflyttningstakt bland bostäderna. Allmännyttan i Borlänge står inför stora utmaningar framledes, med en ökad efterfrågan och med efterföljande bostads­brist. Bostadshyrorna ligger mellan 5–10 procent lägre än motsvarande hyra i grannkommunen Falun. Äldre bostäder har en normal hyra mellan 810–865 kronor per kvadratmeter, moderna byggnader uppförda efter 1995 har en normal hyra mellan 950–1 150 kronor per kvadratmeter. Helt nyproducerade bostäder har en hyra om cirka 1 750 kronor per kvadratmeter.

Handeln är koncentrerad till Norra Backa och Kupolenområdet där de flesta kedje­företag finns representerade. Borlänge centrum har blivit plats för mindre handelsföretag, restauranger och caféer. Nöjesutbudet i centrala Borlänge har utvecklats positivt en längre tid. Hyrorna i köpcentra har stadigt ökat och en normal hyra ligger idag på omkring 3 500–5 000 kronor per kvadratmeter. Motsvarande lokaler i Borlänge centrum går att hyra för mellan 1 000 till 1 400 kronor per kvadratmeter.

Det finns ett litet överskott på kontorslokaler. Sammanslagningen av Vägverket och Banverket till Trafikverket, förändrade ur lokalsynpunkt kontorshyresmarknaden väldigt snabbt i Borlänge, med oförutsedda vakanser som nu delvis fyllts av ett livaktigt näringsliv. Hyrorna är mot denna bakgrund låga och förändras mycket långsamt. Hyresnivån för ordinära kontor ligger inom intervallet 900–1 000 kronor per kvadratmeter. Nyrenoverade kontor hyrs ut för cirka 1 400 kronor per kvadratmeter.

Fastighetsmarknaden

Finansieringen av ovan nämnda nyproduktion sker genom att kommunen säljer ut fastigheter. Stora köpare har här varit Samhällsbyggnadsbolaget, SBB.

Även IKEA sålde under 2017 delar av köpcentra i Norra Backa, där Pradera förvärvade 27 500 kvadratmeter handel för en köpeskilling om cirka 500 Mkr.

Hyresnivåer i Borlänge

Masmästaren Fastigheter AB

Postadress:
Box 1005
791 10 Falun

Besöksadress:
Åsgatan 30
791 70 Falun