Ett år med fortsatt bra resultat

Masmästaren fortsätter att leverera resultat på hög nivå. Koncernen har under senare år växt av egen kraft och mindre genom förvärv. Masmästaren har visat stor aktsamhet i förvärv av fastigheter då prisutvecklingen på fastighetsmarknaden gör att sunda förvärv är sällsynta. Masmästarens långsiktiga strategi bygger på tålamod och mindre på övermod. Styrelsen arbetar efter en långsiktig operativ plan som löper till 2030 och efter vilken koncernen bundit koncernens räntor till banker och säkrat investeringar i aktuella utvecklingsprojekt.

Ett år med fortsatt bra resultat

Masmästaren fortsätter att leverera resultat på hög nivå. Koncernen har under senare år växt av egen kraft och mindre genom förvärv. Masmästaren har visat stor aktsamhet i förvärv av fastigheter då prisutvecklingen på fastighetsmarknaden gör att sunda förvärv är sällsynta. Masmästarens långsiktiga strategi bygger på tålamod och mindre på övermod. Styrelsen arbetar efter en långsiktig operativ plan som löper till 2030 och efter vilken koncernen bundit koncernens räntor till banker och säkrat investeringar i aktuella utvecklingsprojekt.

Året i korthet

2017 var ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår för Masmästaren. Fastighetsbeståndet har utvecklats positivt i stort sett till alla delar. Uthyrningsarbetet ger mycket goda resultat, både i andelen uthyrd area, driftsresultat samt i andelen mycket nöjda hyresgäster. Totalrenovering av flera av Masmästarens bostadsfastigheter har varit lyckosamma och vi går nu in i en lugnare underhållsfas. Ett större utvecklingsprojekt har påbörjats i Uppsala under året. Inga avyttringar och inga förvärv har gjorts under året.

Finansiellt har Masmästaren åtnjutit effekten av de nedpressade marknadsräntorna. Masmästarens försiktighetsstrategi med att binda räntorna har skett till priset av högre räntekostnader. Strategin ger oss trygghet i en orolig marknad. För att förbereda oss inför en ny bolagsbeskattningslag som ej medger avdrag för skuldräntor har vi löst bort några kostsamma swappar mot en engångskostnad om 25 Mkr som belastar årets resultat. Åtgärden med förtidsinlösen följdes upp med att räntesäkra vår låneportfölj till år 2027.

Årets resultat justerat för räntelösenkostnaden överstiger föregående års rekordresultat. Årets driftsöverskott justerat för engångskostnader är det bästa resultatet i Masmästarens sextonåriga historia. Det ger goda förutsättningar att kunna bibehålla och förbättra förvaltningsresultatet under kommande år.

Nyckeltal

Mkr
Hyresintäkter
Mkr
Driftnetto
Mkr
Marknadsvärde fastigheter
%
Uthyrningsgrad area
Mkr
Förvaltningsresultat
%
Skuldsättningsgrad
Mkr
Årets resultat
%
Justerad soliditet

Fastigheter och marknader

Fastigheter är fortsatt ett hett eftertraktat investeringsobjekt från de flesta håll, privatpersoner, privata och publika fastighetsbolag, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, pensionsfonder med flera. Det återspeglar sig i en fastighetsmarknad som i många stycken kan sägas vara överhettad, med upptrissade priser och orealistiska förväntningar på framtida hyresutveckling. Dessa tendenser visar sig mer eller mindre på de marknader Masmästaren verkar på.